Nemokamas pristatymasvisoje Lietuvoje perkant už 30€ ir daugiau!

Taisyklės ir sąlygos

Taisyklės ir sąlygos

 1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės ir Sąlygos“) nustato bendrąsias naudojimosi “Happy Nuts” elektronine parduotuve happynuts.lt (toliau – “Happy Nuts” parduotuvė“) sąlygas. Taisyklės ir Sąlygos yra taikomos, kai Pirkėjas naudojasi “Happy Nuts” parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

1.2. “Happy Nuts” parduotuvėje paslaugas Pirkėjui teikia UAB “HN Ekspertai”, buveinės adresas: Perkūnkiemio g. 13-91, Vilnius, juridinio asmens kodas 305545872, PVM mokėtojo kodas LT100013151116 (toliau – „Pardavėjas“).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse ir Sąlygose yra laikomas bet kuris asmuo, perkantis “Happy Nuts” parduotuvėje ar besinaudojantis bet kuriomis kitomis “Happy Nuts” parduotuvės paslaugomis (toliau – „Pirkėjas“). Naudotis “Happy Nuts” parduotuve teisę turi veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir  juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus, užsiregistravę “Happy Nuts” parduotuvėje Taisyklėse ir Sąlygose nustatyta tvarka. Alkoholinius gėrimus turi teisę įsigyti tik ne jaunesni nei 20 m. asmenys.

1.5. Sukurdamas paskyrą “Happy Nuts” parduotuvėje arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti “Happy Nuts” parduotuvėje.

1.6.   Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės ir Sąlygos tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas pateikia užsakymą “Happy Nuts” parduotuvėje, Taisyklėse ir Sąlygose nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pardavėjas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas, Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu. Kai Lietuvos Respublikos teisės aktai numato, kad tam tikras prekes gali įsigyti tik tokią teisę turintys asmenys (alkoholinius gėrimus gali įsigyti tik ne jaunesni nei 20 metų asmenys), Pirkėjas pateikdamas užsakymą “Happy Nuts” parduotuvėje patvirtina, kad turi teisę įsigyti užsakytas prekes. Pardavėjui nustačius, kad Pirkėjas ar kitas prekes Pirkėjo adresu atsiimantis asmuo neturi teisės įsigyti užsakytų prekių, sutartis dėl alkoholinių gėrimų pardavimo laikoma nesudaryta, šios prekės Pirkėjui. ar kitam prekes Pirkėjo adresu atsiimančiam asmeniui, nėra perduodamos, o už šias prekes sumokėti pinigai grąžinami Pirkėjui per 5 (penkias) darbo dienas. Tokiu atveju Pardavėjas turi teisę iš Pirkėjui grąžinamos už prekes sumokėtos sumos išskaičiuoti prekių pristatymo išlaidas.

1.7.   Pirkėjas pateikdamas užsakymą “Happy Nuts” parduotuvėje patvirtina, kad susipažino ir besąlygiškai sutiko su Taisyklėmis. Pirkėjui nesuteikiama galimybė pateikti užsakymo “Happy Nuts: parduotuvėje, jeigu jis nėra susipažinęs su Taisyklėmis ir (arba) su jomis nesutinka. Tais atvejais, kai Pirkėjas nesutinka su Taisyklėmis arba tam tikra jų dalimi, jis neturėtų užsakyti prekių “Happy Nuts” parduotuvėje.

 1.8. Pardavėjas pasilieka teisę dėl svarbių priežasčių keisti, taisyti ar papildyti Taisykles ir Sąlygas. Pirkėjui apsiperkant “Happy Nuts” parduotuvėje taikomos Taisyklės ir Sąlygos, galiojančios užsakymo pateikimo metu. Taisyklių pakeitimai taikomi naujiems užsakymams ir neturi įtakos Pirkėjo anksčiau pateiktiems užsakymams.

1.9. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei pirkėjas iš dalies, ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors turėjo galimybę tai padaryti.

1.10. Pirkėjas turi teisę apriboti Pirkėjo naudojimąsi “Happy Nuts” parduotuvės paslaugomis ir (arba) panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas iš esmės pažeidžia šias Taisykles ir Sąlygas bei savo veiksmais ar neveikimu kelią grėsmę arba daro žalą Pardavėjui, ar kitiems Pirkėjams.

1.11. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti “Happy Nuts” parduotuvės veiklą, įvykus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui. Pardavėjas turi teisę sustabdyti sutarties vykdymą iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių išnykimo, pranešant Pirkėjui apie užsakymo vykdymo sustabdymą. Jeigu dėl tokių aplinkybių Pirkėjui nebeaktualus vėlesnis sutarties įvykdymas, Pirkėjas, pranešęs Pardavėjui, turi teisę atsisakyti sutarties.

1.12. “Happy Nuts” prekių ženklu pažymėtas prekes Pirkėjas gali toliau platinti tik su išankstiniu rašytiniu Pardavėjo sutikimu.

 1. Registracija

2.1. Pirkėjas, norėdamas naudotis “Happy Nuts” parduotuvės paslaugomis, privalo užsiregistruoti “Happy Nuts” parduotuvės ir susikurti vartotojo paskyrą. Registracijos metu privalu pateikti šiuos Pirkėjo duomenis: vardą, pavardę, elektroninį paštą, telefono numerį, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, kitus prekių pristatymui būtinus duomenis. Juridinio asmens įgaliotas atstovas vietoje vardo ir pavardės pateikia juridinio asmens pavadinimą.

2.2. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos metu pateikti duomenys būtų teisingi. Jeigu pasikeičia Pirkėjo duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui nurodžius neteisingus arba neišsamius asmens duomenis arba nepatikslinus duomenų jiems pasikeitus.

2.3. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu keisti, ar papildyti registracijos duomenis.

2.4. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu panaikinti savo registraciją. Panaikinęs registraciją, Pirkėjas netenka galimybės naudotis “Happy Nuts”parduotuvėje teikiamomis paslaugomis. Pirkėjas vėl įgyja galimybę naudotis paslaugomis tik iš naujo užsiregistravęs “Happy Nuts” parduotuvėje.

2.5. Registruodamasis Pirkėjas susikuria individualius prisijungimo duomenis (vartotojo vardą ir slaptažodį) ir įsipareigoja juos saugoti bei neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims. Siekiant sumažinti neteisėtų prisijungimų Pirkėjo vardu riziką, rekomenduojama susikurti sudėtingą, sunkiai nuspėjamą slaptažodį. Pirkėjas yra atsakingas už jo prisijungimo duomenų sudėtingumą bei jų išsaugojimą, o taip pat už bet kuriuos veiksmus – duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt. Jei “Happy Nuts” parduotuvės paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti Pardavėją telefonu arba el. laišku, arba nedelsiant pasikeisti prisijungimo duomenis. Pardavėjas nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Pirkėjui, tretiesiems asmenims prisijungus prie “Happy Nuts” parduotuvės pasinaudojant Pirkėjo prisijungimo duomenimis.

2.6. Pirkėjo asmens duomenys bus tvarkomi pagal “Happy Nuts” Privatumo politiką. Jei Pirkėjas naudojasi “Happy Nuts” parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su Pirkėjo asmens duomenų tvarkymu ir patvirtina, kad visa pateikta informacija ir asmens duomenys yra teisingi.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys bus naudojami identifikuojant Pirkėją, nustatant, ar Pirkėjas, Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais, yra ne jaunesnis nei 20 m., vykdant prekių pardavimą ir pristatymą, išrašant apskaitos dokumentus, grąžinant permokas ir (ar) pinigus už Pirkėjo grąžintas prekes, administruojant įsiskolinimus, vykdant kitus iš pirkimo-pardavimo sutarties kylančius įsipareigojimus bei užtikrinant Pirkėjui galimybę naudotis visomis “Happy Nuts” parduotuvės paslaugomis.

2.8. Pirkėjo asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai. Konkretūs registracijos “Happy Nuts” parduotuvėje metu Pirkėjo pateiktų asmens duomenų, taip pat Pirkėjo duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo terminai yra suderinti su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija.

2.9. Pirkėjas turi teisę bet kada, pateikęs prašymą Pardavėjui, susipažinti su Pardavėjo tvarkomais Pirkėjo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų ir šių Taisyklių sąlygų.

 1. Prekių apmokėjimas

3.1. Prekių kainos “Happy Nuts” parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis “Happy Nuts” parduotuvėje užsakymo pateikimo metu.

3.2. Pirkėjas už prekes gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

3.2.1. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis banko kortele per “Stripe” sistemą – tai išankstinis užsakymo apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama MasterCard, VISA ar VISA Electron debetine ar kreditine kortele.

3.2.2. Apmokėjimas užsakymo metu naudojantis elektronine bankininkyste per “Paysera” sistemą – tai išankstinis užsakymo apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema.

3.3. Pirkėjas už prekių prenumeratos paslaugą gali atsiskaityti naudojantis “Stripe” sistema – tai išankstinis užsakymo apmokėjimas pasinaudojant “Stripe” sistema ir atsiskaitant Pirkėjo naudojama banko sąskaita arba banko kortele.

3.4. Pirkėjui pasirinkus prekių prenumeratos paslaugą, pasirinkto krepšelio suma, Pirkėjo pasirinktais pristatymo intervalais, yra automatiškai apmokama Pirkėjo pasirinktu mokėjimo būdu, iki tol, kol Pirkėjas prenumeratą pakeičia arba atšaukia.

3.5. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo momento. Pardavėjui, iš Pirkėjo pasirinkto mokėjimų sistemos operatoriaus, gavus Pirkėjo mokėjimo už prekes ir jų pristatymą atlikimo patvirtinimą, pradedamas vykdyti užsakymas.

3.6. Jeigu Pirkėjas už prekes nesumoka per 1 (vieną) valandą nuo užsakymo pateikimo, Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui atšaukti jo užsakymą.

3.7. Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą išrašo ir Pirkėjui pateikia Pirkėjo anketoje nurodytu elektroniniu paštu per 3 (tris) darbo dienas po prekių pristatymo.

 1. Prekių pristatymas

4.1. “Happy Nuts” prekybos veiklą vykdo ir prekes pristato visoje Lietuvos teritorijoje.

4.2. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas.

4.3. Jei Pirkėjas įsigija prekių už mažiau nei 30€, už prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis. Prekių pristatymo mokestis priklauso nuo pasirinkto prekių pristatymo būdo. Tikslų prekių pristatymo paslaugos mokestį pirkėjas mato rinkdamasis prekių pristatymo būdą.

4.4. Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Jei Pardavėjo užsakymų komplektavimo vietoje nėra užsakytos prekės likučio ar pakankamo jos kiekio, Pardavėjas nedelsiant susisiekia su Pirkėju el. paštu arba telefonu bei siekia susitarti su Pirkėju dėl jo interesus labiausiai tenkinančio sprendimo –  dalinio užsakymo vykdymo bei permokėtos sumos grąžinimo, užsakymo atšaukimo ir pilnos sumokėtos sumos grąžinimo, arba prekės keitimo į savo savybėmis panašią kitą prekę.

4.5. Pirkėjui pasirinkus permokėtos sumos arba pilnos sumokėtos sumos grąžinimą, Pardavėjas įsipareigoja pinigus į Pirkėjo sąskaitą grąžinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo apmokėjimo datos.

4.6. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats.

4.7. Tuo atveju, kai Pirkėjo nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui arba 20 m. sulaukusiam asmeniui (alkoholinių gėrimų pristatymo atveju), o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui jokių kokių pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4.8. Jeigu prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, pakartotinai prekės nėra siunčiamos, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį prekės pristatymą. Tuo atveju, kai prekių pristatymas yra neįmanomas, iš anksto už prekes sumokėti pinigai grąžinami atskaičiavus prekių pristatymo mokestį. Jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikytas nemokamas pristatymas, tačiau prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos prekių pristatymo sąnaudas.

4.9. Pardavėjas visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.10. Alkoholinius gėrimus, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme, Pirkėjas (fizinis asmuo) gali užsisakyti, tik jei jam yra ne mažiau kaip 20 (dvidešimt) metų, jis yra blaivus ir tai patvirtina “Happy Nuts” parduotuvės sistemoje Pardavėjo nustatytu būdu.

4.11. Juridiniai asmenys alkoholinius gėrimus gali užsisakyti ir įsigyti reprezentacinėms reikmėms ir kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams. Pirkėjas (juridinis asmuo) užsakydamas alkoholinius gėrimus “Happy Nuts” parduotuvėje patvirtina, kad alkoholinius gėrimus įsigyja reprezentacinėms reikmėms ar kitiems įstatymų leidžiamiems tikslams.

4.12. Pardavėjo įgaliotas asmuo prieš perduodamas alkoholinius gėrimus Pirkėjui, ar kitam 20 metų sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui, visų pirma įvertina Pirkėjo, ar jo adresu esančio kito 20 metų sulaukusiam prekes priimančio asmens, blaivumą. Kilus įtarimų dėl Pirkėjo neblaivumo, alkoholiniai gėrimai Pirkėjui neperduodami. Tokiu atveju laikoma, kad prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

4.13. Alkoholiniai gėrimai perduodami Pirkėjui, ar jo adresu esančiam kitam 20 metų sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui, tik tuo atveju, jei nėra įtarimų dėl Pirkėjo, ar kito 20 metų sulaukusiam prekes priimančio asmens, neblaivumo ir Pirkėjas, ar kitas 20 m. sulaukęs prekes priimantis asmuo, yra ne jaunesnis kaip 20 (dvidešimties) metų amžiaus bei atsiimdamas prekes Pardavėjo įgaliotam asmeniui pateikia tai patvirtinantį galiojantį asmens dokumentą. Pirkėjui, ar kitam 20 metų sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui, nepateikus asmens dokumento, pateikus negaliojantį asmens dokumentą arba paaiškėjus, kad Pirkėjas, ar kitas prekes priimantis asmuo, yra jaunesnis nei 20 (dvidešimties) metų amžiaus, Pardavėjo įgaliotas asmuo alkoholinių gėrimų neperduoda Pirkėjui, ar kitam 20 m. sulaukusiam prekes priimančiam asmeniui, ir laikoma, kad prekių pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 1. Prekių kokybė ir tinkamumo naudoti terminas

5.1. Visų “Happy Nuts” parduotuvėje parduodamų prekių savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

5.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad “Happy Nuts” parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realių prekių parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai galimus išvaizdos neatitikimus.

5.3. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas konkrečių prekių atžvilgiu, Pardavėjas įsipareigoja konkrečias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad Pirkėjui būtų sudaryta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 1. Prekių grąžinimas ir keitimas

6.1. Pardavėjas parduotų prekių trūkumus šalina, prekės keičiama ir grąžinimus priima vadovaudamasis Mažmeninės prekybos taisyklėmis.

6.2. Kokybiškų ir tinkamų vartoti prekių grąžinimas ir keitimas:

6.2.1. Kokybiškos ir tinkamos vartoti prekės grąžinamos ir keičiamos tik Pardavėjui sutikus.

6.2.2. Pardavėjui sutikus su tinkamos vartoti kokybės prekių grąžinimu, Pirkėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.2.3. Pardavėjui sutikus su tinkamos vartoti kokybės prekių keitimu, Pirkėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo ir siuntimo išlaidas.

6.2.4. Pirkėjas, norėdamas pakeisti arba grąžinti tinkamos vartoti kokybės prekes, privalo į Pardavėją kreiptis el. paštu labas@happynuts.lt arba telefonu +37062370095.

6.2.5. Grąžinamos arba keičiamos tinkamos vartoti kokybės prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta.

6.2.6. Jeigu tinkamos vartoti kokybės prekė yra sugadinta, nepilnai sukomplektuota arba netinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę prekės nepriimti, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę sumokėtų pinigų Pirkėjui.

6.3. Nekokybiškų ir netinkamų vartoti prekių keitimas ir grąžinimas:

6.3.1. Nekokybiškos ir netinkamos vartoti prekės keičiamos arba grąžinamos besąlygiškai.

6.3.2. Grąžinant netinkamos vartoti kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo išlaidas.

6.3.3. Keičiant netinkamos vartoti kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo ir siuntimo išlaidas.

6.3.4. Jei Pirkėjas gavo netinkamos vartoti kokybės prekes, Pirkėjas į Pardavėją privalo kreiptis ne vėliau, kaip per 3 dienas nuo prekių pristatymo el. paštu labas@happynuts.lt arba telefonu +37060936356.

6.3.5. Pirkėjas, teikdamas pretenziją dėl netinkamos vartoti kokybės prekių, privalo pateikti gautos nekokybiškos prekės nuotrauką.

6.3.6. Jei Pirkėjas dėl gautų netinkamos vartoti kokybės prekių kreipiasi vėliau nei per 3 dienas arba per nurodytą terminą nepateikia nekokybiškos prekės nuotraukos, Pardavėjas neįsipareigoja Pirkėjo skundo spręsti Pirkėjo naudai.

6.4. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie prekių grąžinimą arba keitimą pateikimo Pardavėjui dienos turi išsiųsti prekes.

6.15. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo.

 1. Apsikeitimas informacija

7.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia ir kitaip su Pirkėju kontaktuoja Pirkėjo registracijos metu nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu.

7.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja su Pardavėju el. paštu labas@happynuts.lt arba telefonu +37060936356.

 1. Baigiamosios nuostatos

8.1. Šios Taisyklės ir Sąlygos sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

8.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

8.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius ir netiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

8.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių ir Sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Description
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Add to cart
Click outside to hide the comparison bar
Compare
0
0